PRS Anniversary Guitars ตอนที่ 5: 35th Anniversary (2020) รุ่น 35 ปี รอบนี้เน้นตัดคอยล์

ผมเคยเล่าเกี่ยวกับกีตาร์ที่ PRS ผลิตขึ้นเพื่อฉลองครบรอบการก่อตั้งแบรนด์ไปตั้งแต่ครั้งแรก (10th Anniversary) จนถึงปีที่ 30 ซึ่งหากนับตั้งแต่รุ่นฉลอง 20 ปีเป็นต้นมา (เมื่อปี 2005) PRS จะทิ้งช่วงระยะห่างการฉลองครบรอบช่วงละ 5 ปี ทุกรุ่น anniversary ก็จะม อ่านต่อ